غم دنیاس...

                 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

                                  دنیاس وقتی عشقت دور از اینجاس

                                  وقتی دل بی رمق و خسته وتنهاس

                                    غـــم دنیاس دل آدم بشه حساس

                                  وقتی عشقت تو دلش نباشه احساس

                                  غـــــــــــــم دنیاس اون بره و ترکت کنه

                                هیـــــــــــــــــچکسم نباشه که درکت کنه

                               غــــــــــــم دنیاس اون لحظه ی خداحافظی

                               بفهمی کـــــــــه دیگه بهـــ...........ش نمیرسی

                               غــــــــــــــــم دنیاس وقتی عشقت بد شه خیلی

                               وقتی که به تــــــــــــــــــــــــو نداشته باشه میلی

                              غـــــــــــــــــــــــــــــــم دنیاس وقتی خوابشو ببینی

                             امــــــــــــــا هیـــــــــــــــــچ وقت نتونی پیشش بشینی

/ 0 نظر / 10 بازدید