وقتی یک خـــــــردادی سرش را روی سینــه تو می گــذارد؛ آرزو میکند بـــرای همیشه مــال او باشــی...

وقتی یک خـــــــردادی به تو می گویـــد دوستــت دارم ؛ یعنــی "واقعـــا دوستـــت دارد"...

وقتی یک خـــــــردادی اعتــــراف می کند که بـــــدون تــو نمی تـــواند زنـــدگی کند؛

...

یعنــی تصمیـــم گرفتــــه که تـــو تمــــام آینـــده اش باشی...

وقتی یک خـــــــردادی می گوید دلـــش برایــت تنــگ شده ؛
هیـــچ کسی در دنیـــا بیشتــــر از او دلتنـــگ تـــو نیــســـت

/ 1 نظر / 33 بازدید
قاصدک

چه می کنند این خردادی ها !!!!!!!!!!!!