اشتباهی

قلبی  روزی میفهمــــــــــــــــــــی  که ،دیگه میخواد جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا شه!

اما بگو!؟ مگه زندگی میگذره بـــــــــــــــــــــــــــــــی عشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــــــــــــــــــــــــــــــــــق!

اما بگو ؟!مگه زندگی میگذره بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی درد!

خودت بگو؟!مگه میشه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو سر کردقلب

                             ***************************

نمی خوام فک کنی دل یه دوره گرده،تو رو ول می کنه و بر نمــــــــــــــــــــــــــــی گرده!!!

اگه اشتباهه  این عاشقی ما دل من از قسمش برنمی گرده،بر نمـــــــــــــــــــــــی گرده!!!

/ 0 نظر / 9 بازدید