برام دعا کن عشقم

ایــــــــــــــــــــــن روزا خـــــــــــــــــــوب نیس حــــــــــــــــــالم

بی تــــــــــــــو فقط آشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــم

بــــــــــــــــــــــــرام دعـــــــــــــــــــــا کـــــــــــــــن عشـــــــــــــــقـــــــــم

بـــــــــــــــــــــــــــــــرام دعــــــــــــــــــــــــــــــا کن خـــــــــــــــــــــــــــــــو بم

بــــــــــــــــــــی تو چــــــــــــــــه جــــــــــــــــوری ســــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــه

لــــــــــــــــــــــحظه هــــــــــــــــا  نمـــــــــــــــــــــیدونم

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام دعــــــــــــــــــــــــا کن عـــــــــــــــــــشقم

بــــــــــــــــــــــــــــــرام دعــــــــــــــــــــــــــــــــا کــــــــــــــــن خـــــــــــــــــوبم

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
آدم

به دیدنم اگر می آیی نرم آهسته نیا چیزی از چینی تنهای من نمانده برای ترک خوردن

silent

من وبلاگمو آپ کردم و حالا منتظرم تا تو بیای ببینیش ▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒) (▒)(█)(▒)__ ███_☼██████ _(▒)(▒)___██____████████ _________██____███▒▒▄▒▒.... __________██____█▒▒▒▒▒▒... ___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒) ____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒) __________ __██____▒▒______(▒(▒) _____________██__▓▓▒▓_______█ ________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█ _(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█ (▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█ _(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█ ___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█ __________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█ _________ ▓▓___███☼█__▓▓__█ ___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█ ___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒ ____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█ ______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█ ________♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥ ___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒ _______________▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ (▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ _______________▓▓_▓▓ _______________▓▓▓▓ _______________▓▓▓ ______█████████ ________██____██ ______█☼█____██ ______█_______██ ______________█☼█