همیشه،برای دلسرد شدن زوده...

شادی از خرد عاقل تر است

مهر 97
2 پست
اسفند 96
5 پست
بهمن 96
4 پست
شهریور 94
109 پست
مرداد 94
29 پست
تیر 94
22 پست
خرداد 94
41 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
30 پست
دی 93
10 پست
آذر 93
16 پست
آبان 93
18 پست
مهر 93
8 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
7 پست
تیر 93
42 پست
خرداد 93
28 پست
اسفند 92
35 پست
بهمن 92
28 پست
دی 92
45 پست
آذر 92
36 پست
آبان 92
41 پست
مهر 92
24 پست
شهریور 92
123 پست
مرداد 92
72 پست
تیر 92
173 پست
خرداد 92
18 پست
اسفند 91
16 پست
بهمن 91
15 پست